Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) giải thích chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển thông tin của Bạn (do Bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi ‘Moneyk.vn‘hoặc thông qua một URL khác và / hoặc ứng dụng di động’ MONEYK ‘(tập thể được gọi là Nền tảng MONEYK )) cho Công ty tài chính moneyk và / hoặc tổ chức mẹ, công ty con và / hoặc chi nhánh của nó (gọi chung là “Công ty”), điều hành các trang web khác nhau, bao gồm các trang web phụ, nền tảng, ứng dụng, nền tảng m-web và các nền tảng khác, bao gồm Nền tảng MONEYK, (gọi chung là “Trang web”) để phân phối thông tin, sản phẩm, dịch vụ và nội dung thông qua bất kỳ thiết bị di động hoặc kết nối internet nào khác (gọi chung là “Dịch vụ”). Công ty được cấp phép sở hữu Nền tảng MONEYK và phát triển, quản lý và vận hành Nền tảng Moneyk và các trang web khác và Công ty đã cho phép các Công ty / Công ty con của Tập đoàn sử dụng Nền tảng MONEYK cho Sản phẩm / Dịch vụ tương ứng của họ. Chính sách này tạo thành một phần và phần của Điều khoản sử dụng và các điều khoản khác trên Nền tảng MONEYK (“Điều khoản sử dụng”). Chính sách quyền riêng tư phải luôn được đọc cùng với Điều khoản sử dụng. Các thuật ngữ viết hoa đã được sử dụng ở đây nhưng không được xác định sẽ có cùng ý nghĩa như được quy cho chúng trong Điều khoản sử dụng. Chính sách này phải luôn được đọc cùng với Điều khoản sử dụng và Điều khoản & Điều kiện cụ thể liên quan đến sản phẩm / dịch vụ (sau đây gọi là Điều khoản và điều kiện) Chính sách quyền riêng tư phải luôn được đọc cùng với Điều khoản sử dụng. Các thuật ngữ viết hoa đã được sử dụng ở đây nhưng không được xác định sẽ có cùng ý nghĩa như được quy cho chúng trong Điều khoản sử dụng. Chính sách này phải luôn được đọc cùng với Điều khoản sử dụng và Điều khoản & Điều kiện cụ thể liên quan đến sản phẩm / dịch vụ (sau đây gọi là Điều khoản và điều kiện) Chính sách quyền riêng tư phải luôn được đọc cùng với Điều khoản sử dụng. Các thuật ngữ viết hoa đã được sử dụng ở đây nhưng không được xác định sẽ có cùng ý nghĩa như được quy cho chúng trong Điều khoản sử dụng. Chính sách này phải luôn được đọc cùng với Điều khoản sử dụng và Điều khoản & Điều kiện cụ thể liên quan đến sản phẩm / dịch vụ (sau đây gọi là Điều khoản và điều kiện)

Công ty đã cho phép công ty mẹ, công ty nhóm / công ty con sử dụng Nền tảng MONEYK cho các sản phẩm và dịch vụ tương ứng của họ. Chính sách bảo mật này cũng được áp dụng cho các công ty con / chi nhánh / Công ty nhóm của Công ty cung cấp sản phẩm / dịch vụ của họ trên Nền tảng MONEYK.

Chính sách quyền riêng tư này được áp dụng cho Người dùng sử dụng Dịch vụ. . Thuật ngữ ” Người dùng ” cho các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này có nghĩa là Bạn, trong khả năng của một cá nhân, người dùng khách, trình duyệt và / hoặc đại diện của một thực thể, người truy cập, truy cập, sử dụng, tải xuống, giao dịch, tận dụng Dịch vụ và / hoặc giao dịch thông qua Nền tảng MONEYK Đối với mục đích của Chính sách này, bất cứ nơi nào bối cảnh yêu cầu “Bạn” hoặc “Của bạn” sẽ có nghĩa là Người dùng và thuật ngữ “Chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” sẽ có nghĩa là Công ty.

Trong trường hợp Bạn không muốn cung cấp bất kỳ thông tin nào, bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân hoặc trong trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản của Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật và Điều khoản và điều kiện cụ thể của sản phẩm, thì Công ty có thể không ở vị trí để cung cấp cho Bạn tất cả hoặc một số sản phẩm / Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, một số tính năng nhất định của Nền tảng MONEYK và thậm chí có thể hạn chế (một phần hoặc toàn bộ) Người dùng truy cập Nền tảng MONEYK Hơn nữa, nếu Bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, Điều khoản của người dùng và / hoặc Điều khoản và điều kiện cụ thể của sản phẩm, Bạn cũng không được đăng ký trên Nền tảng MONEYK, không tận dụng Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc hủy đăng ký từ Nền tảng MONEYK và ngừng sử dụng sản phẩm của chúng tôi / Dịch vụ.

Bạn phải là một người tự nhiên ít nhất 18 (mười tám) tuổi. Bạn không được trình bày sai danh tính của bạn. Quyền sử dụng Nền tảng MONEYK là dành riêng cho Người dùng và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty cho rằng sự đồng ý của cha mẹ đầy đủ và hợp pháp trong trường hợp Thông tin cá nhân được chia sẻ bởi Người dùng dưới 18 tuổi.

Khi chúng tôi cập nhật, cải thiện và mở rộng Dịch vụ, Chính sách này có thể thay đổi, vì vậy vui lòng tham khảo lại theo định kỳ. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp (bao gồm mọi thay đổi do Bạn cung cấp) cho bất kỳ Dịch vụ nào chúng tôi cung cấp.

Công ty tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng Dịch vụ và cam kết bảo vệ nó trên mọi phương diện. Thông tin về Người dùng do Công ty thu thập là: (a) thông tin được cung cấp bởi Người dùng và (b) thông tin được tự động theo dõi trong khi thông tin điều hướng (c) được thu thập từ bất kỳ nguồn nào khác (gọi chung là “Thông tin”).

1. Thông tin được nhận, thu thập và lưu trữ bởi công ty

Trong khi đăng ký / truy cập Nền tảng MONEYK hoặc trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp, một số thông tin về bản thân, trên cơ sở tự nguyện. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Bạn cung cấp thông tin bổ sung nhất định theo thời gian hoặc truy xuất thông tin về Bạn từ bên thứ ba. Tất cả thông tin được tiết lộ bởi Bạn sẽ được tiết lộ một cách tự nguyện trên cơ sở tự nguyện và không có sự ép buộc nào. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bạn có thể phải cung cấp một số thông tin nhất định trên cơ sở bắt buộc (như thông tin KYC).

A. Thông tin được cung cấp bởi người dùng

Công ty sẽ thu thập Thông tin cá nhân về Người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, tại thời điểm:

 1. đăng ký / thiết lập tài khoản trên nền tảng MONEYK
 2. trong khi điền vào mẫu đơn;
 3. duyệt / truy cập nền tảng MONEYK
 4. trong khi tận dụng bất kỳ sản phẩm / dịch vụ.

Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định cho quá trình đăng ký có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Tên;
 2. PAN;
 3. email id;
 4. Số điện thoại;
 5. tình trạng hôn nhân;
 6. số tài khoản ngân hàng;
 7. Địa chỉ;
 8. số thẻ tín dụng;
 9. hồ sơ bệnh án và lịch sử;
 10. chi tiết đề cử;
 11. ngày sinh;
 12. Chữ ký;
 13. Chi tiết thu nhập;
 14. Tài liệu (như bằng chứng Địa chỉ hoặc Báo cáo Ngân hàng) và các thông tin liên quan khác.

Công ty cũng sẽ thu thập thông tin phi cá nhân liên quan đến hành vi của Người dùng (Thông tin hành vi), trong khi sử dụng / duyệt Nền tảng MONEYK, các tin nhắn được đăng bởi Người dùng trên Nền tảng MONEYK v.v.

Khi bạn đăng ký bằng các tài khoản khác của bạn như trên Facebook, Twitter, Gmail, v.v. Chúng tôi sẽ truy xuất Thông tin từ tài khoản đó để tiếp tục tương tác với Bạn và tiếp tục cung cấp Dịch vụ.

Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào do Bạn cung cấp sẽ không được coi là nhạy cảm nếu nó có sẵn miễn phí và / hoặc có thể truy cập trong phạm vi công cộng như mọi bình luận, tin nhắn, blog, viết nguệch ngoạc có sẵn trên các nền tảng xã hội như Facebook, twitter, v.v. được tải lên / truyền đạt / truyền đạt bởi người dùng trên các phần công khai của Trang web sẽ trở thành nội dung được xuất bản và không được coi là thông tin nhận dạng cá nhân tuân theo Chính sách bảo mật này. Công ty / đối tác / nhà cung cấp / nhà cung cấp dịch vụ, v.v … thỉnh thoảng cũng có thể liên hệ với Bạn thông qua bất kỳ phương thức liên lạc nào về việc cập nhật thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho Người dùng những tính năng như vậy mà chúng tôi tin rằng có thể mang lại lợi ích cho bạn.

Thông tin cá nhân, mọi thông tin phi cá nhân và thông tin hành vi (gọi chung là Thông tin) được công ty lưu trữ trên các máy chủ thuộc sở hữu của công ty hoặc nhóm của công ty hoặc bởi các bên thứ ba ở VIỆT NAM

Thông tin tự nguyện:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung vào các thời điểm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, khi Bạn cung cấp phản hồi, nhận xét, thay đổi tùy chọn nội dung hoặc email của bạn, trả lời khảo sát hoặc bất kỳ liên lạc nào với chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp Bạn muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ Aadhar của bạn, Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Bạn chỉ cung cấp tương tự cho chúng tôi trên cơ sở tự nguyện.

B. Thông tin tự động được thu thập / theo dõi trong khi điều hướng

Bánh quy

Để cải thiện khả năng phản hồi của Trang web cho Người dùng của chúng tôi, Chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các công cụ điện tử tương tự để thu thập Thông tin để gán cho mỗi khách truy cập một số ngẫu nhiên, duy nhất làm Nhận dạng người dùng (ID người dùng) để hiểu sở thích cá nhân của Người dùng bằng cách sử dụng xác định máy tính hoặc thiết bị. Trừ khi bạn tự nguyện xác định chính mình (chẳng hạn như thông qua đăng ký), chúng tôi sẽ không có cách nào để biết Bạn là ai, ngay cả khi chúng tôi chỉ định cookie cho máy tính hoặc thiết bị của bạn. Thông tin cá nhân duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin Bạn cung cấp. Một cookie không thể đọc dữ liệu trên ổ cứng hoặc thiết bị của bạn. Các nhà quảng cáo của chúng tôi cũng có thể chỉ định cookie của riêng họ cho Trình duyệt của bạn (nếu Bạn nhấp vào quảng cáo của họ, v.v.), một quy trình mà chúng tôi không kiểm soát.

Đăng nhập thông tin

Chúng tôi tự động thu thập thông tin hạn chế về kết nối máy tính của bạn với Internet, số điện thoại di động, bao gồm địa chỉ IP của bạn, khi bạn truy cập trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn là một số cho phép các máy tính được gắn vào Internet biết nơi gửi dữ liệu cho bạn – chẳng hạn như các trang bạn xem. Chúng tôi tự động nhận và ghi thông tin từ trình duyệt của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP của bạn, tên máy tính của bạn, hệ điều hành của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, tốc độ CPU và tốc độ kết nối. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhật ký từ thiết bị của bạn, bao gồm vị trí, địa chỉ IP, tên thiết bị của bạn, số sê-ri của thiết bị hoặc số nhận dạng duy nhất (ví dụ: UDiD trên thiết bị iOS của bạn), hệ điều hành thiết bị của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, tốc độ CPU và tốc độ kết nối, v.v.

Xóa ảnh GIF

Chúng tôi có thể sử dụng “GIF rõ ràng” (Đèn hiệu Web) để theo dõi các kiểu sử dụng trực tuyến của Người dùng của chúng tôi theo cách ẩn danh, mà không nhận dạng cá nhân Người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng GIF rõ ràng trong các email dựa trên HTML được gửi đến Người dùng của chúng tôi để theo dõi những email nào được mở bởi người nhận. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên kết phân phối các trang web của chúng tôi cho Bạn theo yêu cầu, để điều chỉnh Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi theo sở thích của người dùng, để đo lưu lượng truy cập trong Trang web của chúng tôi để cải thiện chất lượng, chức năng và tính tương tác của Trang web của chúng tôi và cho phép các nhà quảng cáo biết các vị trí địa lý từ nơi Người dùng của chúng tôi đến mà không nhận dạng cá nhân Người dùng.

2. Thông tin từ các nguồn khác:

Chúng tôi có thể nhận thông tin về Bạn từ các nguồn khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, chẳng hạn như CIC.ORG / Phòng tín dụng và, thêm thông tin vào tài khoản của chúng tôi và xử lý theo Chính sách này. Nếu Bạn cung cấp thông tin cho bất kỳ nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác nào của chúng tôi (như nhà cung cấp cổng thanh toán), đại lý, v.v., những người cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, thông tin tài khoản và thông tin đặt hàng của bạn có thể được chuyển cho chúng tôi.

Nhân khẩu học và thông tin khác:

Chúng tôi có thể tham khảo các nguồn nhân khẩu học và thông tin khác để cung cấp cho Bạn các thông tin liên lạc và quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn. Chúng tôi sử dụng Google Analytics, trong số những người khác, để theo dõi hành vi của người dùng trên Trang web của chúng tôi. Google Analytics đặc biệt đã được kích hoạt để hỗ trợ quảng cáo hiển thị theo hướng giúp chúng tôi hiểu được nhân khẩu học và sở thích của người dùng. Các báo cáo là ẩn danh và không thể được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn có thể đã chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể từ chối Google Analytics để quảng cáo hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo Mạng hiển thị của Google bằng các tùy chọn Cài đặt quảng cáo do Google cung cấp.

Liên kết đến các trang web / máy chủ quảng cáo thứ ba

Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác. Các trang web hoặc ứng dụng như vậy bị chi phối bởi các chính sách quyền riêng tư tương ứng, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Khi bạn rời khỏi máy chủ của chúng tôi (Bạn có thể biết bạn đang ở đâu bằng cách kiểm tra URL trong thanh vị trí trên trình duyệt của bạn), việc sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp sẽ bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của nhà điều hành ứng dụng, bạn đang truy cập. Chính sách bảo mật đó có thể khác với chúng ta. Nếu bạn không thể tìm thấy chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào trong số này thông qua liên kết từ trang chủ của ứng dụng, Bạn nên liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu ứng dụng để biết thêm thông tin. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các trang web / ứng dụng / nhà quảng cáo / máy chủ quảng cáo của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn ngoại trừ trong các trường hợp được đề cập trong phần Chia sẻ thông tin.

Khi chúng tôi trình bày Thông tin cho các nhà quảng cáo của chúng tôi – để giúp họ hiểu đối tượng của chúng tôi và xác nhận giá trị của quảng cáo trên Trang web của chúng tôi – nó thường ở dạng thống kê tổng hợp về lưu lượng truy cập đến các trang / nội dung khác nhau trong Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng Thông tin (không bao gồm Tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác) về các lần truy cập của bạn vào trang web này hoặc ứng dụng khác, để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các trang web / nhà quảng cáo / máy chủ quảng cáo của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Bạn.

Xóa ảnh GIF

Chúng tôi có thể sử dụng “GIF rõ ràng” (Đèn hiệu Web) để theo dõi các kiểu sử dụng trực tuyến của Người dùng của chúng tôi theo cách ẩn danh, mà không nhận dạng cá nhân Người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng GIF rõ ràng trong các email dựa trên HTML được gửi đến Người dùng của chúng tôi để theo dõi những email nào được mở bởi người nhận. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên kết phân phối các trang web của chúng tôi cho Bạn theo yêu cầu, để điều chỉnh Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi theo sở thích của người dùng, để đo lưu lượng truy cập trong Trang web của chúng tôi để cải thiện chất lượng, chức năng và tính tương tác của Trang web của chúng tôi và cho phép các nhà quảng cáo biết các vị trí địa lý từ nơi Người dùng của chúng tôi đến mà không nhận dạng cá nhân Người dùng.

Thông tin sử dụng của công ty

Thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp được Công ty sử dụng cho các mục đích, bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • cung cấp trải nghiệm mượt mà, an toàn và tùy chỉnh cho Người dùng trên Nền tảngMONEYK;
 • cung cấp / quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình trên Nền tảng MONEYK – nói chung cũng như tùy chỉnh và cải thiện tương tự theo thời gian;
 • cung cấp cho Bạn trải nghiệm thân thiện nhất với người dùng và để phát triển các dịch vụ mới;
 • phân tích lưu lượng, theo dõi xu hướng người dùng, đo lường hiệu quả quảng cáo;
 • cung cấp các tính năng bổ sung trên Nền tảng MONEYK thông qua Cookies;
 • bảo vệ sự an toàn và toàn vẹn của Nền tảng MONEYK, thông tin và duy trì tính bảo mật của Người dùng và dữ liệu của họ;
 • Đảm bảo thực hiện trơn tru các giao dịch và thanh toán;
 • Duy trì, cải thiện và cung cấp Dịch vụ (bao gồm cá nhân hóa Nền tảng MONEYK;
 • Thông báo cho Người dùng về sự mới / thay đổi trong sản phẩm / dịch vụ / ưu đãi / cập nhật / nhắc nhở, thông tin thanh toán, dịch vụ khách hàng, v.v.;
 • Để phát hiện và / hoặc ngăn chặn mọi hoạt động gian lận / hình sự / bị cấm trên Nền tảng MONEYK;
 • Để xử lý yêu cầu của bạn hoặc trả lời các câu hỏi / khiếu nại / bình luận của bạn;
 • Gửi tin nhắn / thông báo tùy chỉnh cho bạn;
 • Truyền đạt mọi thay đổi trong dịch vụ / sản phẩm của chúng tôi / Điều khoản và Điều kiện / Chính sách bảo mật;
 • Truyền thông tiếp thị và thương mại liên quan đến dịch vụ / sản phẩm;
 • Phân tích hành vi của bạn trên Nền tảng MONEYK;
 • Tạo điều kiện cho các hoạt động / sáng kiến tiếp thị, quảng cáo và giáo dục của Công ty;
 • Mục đích kiểm toán và điều tra;
 • Cập nhật về các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên các Trang web khác;
 • Phân tích / phân tích dữ liệu;
 • Điền trước các hình thức khác nhau;
 • Duy trì tài khoản người dùng;
 • Cung cấp thông tin chung / cập nhật.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác để gửi thông điệp tiếp thị hoặc thương mại về Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc các cập nhật và tính năng bổ sung về sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba với tùy chọn đăng ký / hủy đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích phi tiếp thị hoặc quản trị (như thông báo cho Bạn về những thay đổi lớn, cho mục đích dịch vụ khách hàng, thanh toán, v.v.).

3. Chia sẻ thông tin

 • Công ty có thể chia sẻ Thông tin của bạn với bên thứ ba được ủy quyền mà không cần có sự đồng ý trước của Người dùng trong các trường hợp sau nhưng không giới hạn ở:
 • Để cung cấp kinh nghiệm liền mạch
 • Để cung cấp các dịch vụ / sản phẩm khác nhau cho Người dùng của Công ty cũng như của các bên thứ ba
 • Tùy chỉnh ưu đãi / sản phẩm / dịch vụ dựa trên nhu cầu của người dùng hoặc mẫu hành vi
 • Đảm bảo thực hiện trơn tru giao dịch và thanh toán
 • bảo vệ quyền và tài sản của Công ty
 • Để bắt đầu bất kỳ điều tra bất kỳ khiếu nại / khiếu nại / tranh chấp
 1. Khi được yêu cầu hoặc yêu cầu bởi luật pháp hoặc bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào để tiết lộ, nhằm mục đích xác minh danh tính, hoặc để ngăn chặn, phát hiện, điều tra bao gồm nhưng không giới hạn trong các sự cố mạng hoặc để truy tố và trừng phạt phạm tội. Những tiết lộ này được thực hiện với niềm tin và sự tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để thực thi các Điều khoản này hoặc để tuân thủ các luật và quy định hiện hành.
 2. Công ty đề xuất chia sẻ Thông tin đó để tiến hành kinh doanh và chia sẻ Thông tin đó trong các công ty nhóm và cán bộ và nhân viên của các công ty nhóm đó nhằm mục đích xử lý thông tin cá nhân thay mặt. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng những người nhận Thông tin đó đồng ý xử lý thông tin đó dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách này và mọi biện pháp bảo mật và bảo mật thích hợp khác.
 3. Công ty có thể trình bày Thông tin với các bên thứ ba – để giúp họ hiểu đối tượng của chúng tôi và xác nhận giá trị của quảng cáo trên Trang web của chúng tôi – tuy nhiên, nó thường ở dạng thống kê tổng hợp về lưu lượng truy cập đến các trang khác nhau trong Trang web của chúng tôi. Khi chúng tôi trình bày Thông tin cho các nhà quảng cáo của chúng tôi – để giúp họ hiểu đối tượng của chúng tôi và xác nhận giá trị của quảng cáo trên Trang web của chúng tôi – nó thường ở dạng thống kê tổng hợp về lưu lượng truy cập đến các trang / nội dung khác nhau trong Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng Thông tin (không bao gồm Tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác) về các lần truy cập của bạn vào trang web này và các trang web hoặc ứng dụng khác,
  Chúng tôi cũng chia sẻ Thông tin cá nhân của người dùng với các nhà cung cấp / nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi – để giúp chúng tôi hiểu về Hành vi người dùng của chúng tôi và / hoặc để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập nền tảng MONEYK. Các công ty này có thể sử dụng Thông tin (không bao gồm Tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác) về các lần truy cập của bạn vào trang web này và các trang web hoặc ứng dụng khác. Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (ngoại trừ tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào) về các lần truy cập của bạn hoặc sử dụng cho trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ di động cụ thể, để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm .
 4. Công ty có thể chia sẻ Thông tin của bạn về các hoạt động của bạn trên Trang web với các trang web xã hội của bên thứ ba để điền vào tường xã hội của bạn cho người khác thấy. Tuy nhiên, bạn sẽ có tùy chọn để đặt cài đặt quyền riêng tư của mình, nơi bạn có thể quyết định những gì bạn muốn chia sẻ hoặc không chia sẻ với người khác.
 5. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin của bạn để thực thi hoặc bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc bất kỳ hoặc tất cả các chi nhánh, công ty, nhân viên, giám đốc hoặc cán bộ của chúng tôi hoặc khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Thông tin của người dùng là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc đưa ra pháp lý hành động chống lại ai đó có thể gây can thiệp vào quyền của chúng tôi hoặc Trang web của chúng tôi, cho dù cố ý hay cách khác, hoặc khi bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó.
 6. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các chuyên gia tư vấn / bên thứ ba / đối tác kinh doanh / nhà cung cấp để cung cấp các sản phẩm / dịch vụ khác nhau của chúng tôi và / hoặc của họ. Việc xử lý Thông tin của bạn bởi các Tư vấn viên / bên thứ ba / đối tác kinh doanh / nhà cung cấp đó sẽ theo chính sách bảo mật của những nhà tư vấn / bên thứ ba / đối tác kinh doanh / nhà cung cấp đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của các chuyên gia tư vấn / bên thứ ba / đối tác kinh doanh / nhà cung cấp này đối với Thông tin của bạn.

4. Dữ liệu được truy cập từ Google

Bất cứ khi nào chúng tôi tự động truy cập thông tin / dữ liệu cá nhân của bạn từ Google, với sự đồng ý của bạn, chính sách điều chỉnh việc truy cập và sử dụng dữ liệu sẽ như sau:

 • MONEYK sẽ truy cập dữ liệu của bạn, từ Google, để theo dõi giao dịch tài chính của Người dùng để cung cấp dịch vụ cần thiết được cung cấp theo thời gian.
 • MONEYK chỉ đọc các email có liên quan của Người dùng được gửi bởi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bằng cách xác định Người gửi email như hotro@tamo.vn và hotrothanhtoan@tamo.vn ..
 • MONEYK không truy cập bất kỳ email nào khác của Người dùng.
 • MONEYK không mở, đọc hoặc truy cập bất kỳ thư cá nhân nào, kể cả thông tin cá nhân của Người dùng.
 • MONEYK có thể chia sẻ Dữ liệu của bạn (được truy cập từ Google) với các chi nhánh / Nhà cung cấp dịch vụ / Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho:
  • cung cấp trải nghiệm liền mạch, mượt mà, an toàn và tùy chỉnh cho Người dùng
  • Khi được pháp luật yêu cầu hoặc yêu cầu
  • Để bắt đầu bất kỳ điều tra bất kỳ khiếu nại / khiếu nại / tranh chấp
  • Để tùy chỉnh sản phẩm hoặc giới thiệu sản phẩm mới
  • Cải thiện các tính năng đối mặt với người dùng,

Để rõ ràng, Công ty không bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thông tin đó để phục vụ quảng cáo.

5. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Khi Bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web (hoặc bất kỳ trang web phụ nào của nó), chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho Bạn, khi và khi bạn yêu cầu, có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và sẽ đảm bảo thêm thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin được phát hiện là không chính xác hoặc thiếu sẽ được sửa chữa hoặc sửa đổi là khả thi, tùy theo bất kỳ yêu cầu nào đối với thông tin cá nhân đó hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin được pháp luật giữ lại hoặc cho mục đích kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu người dùng cá nhân tự xác định và thông tin được yêu cầu truy cập, sửa chữa hoặc xóa trước khi xử lý các yêu cầu đó và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách vô lý hoặc có hệ thống, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, hoặc sẽ cực kỳ không thực tế (ví dụ, các yêu cầu liên quan đến thông tin lưu trên băng dự phòng) hoặc không yêu cầu truy cập. Trong mọi trường hợp, nơi chúng tôi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, Chúng tôi thực hiện dịch vụ này miễn phí, trừ khi làm như vậy sẽ đòi hỏi một nỗ lực không tương xứng. Do cách chúng tôi duy trì một số dịch vụ nhất định, sau khi Bạn xóa thông tin của mình, các bản sao còn lại có thể mất một khoảng thời gian trước khi chúng bị xóa khỏi máy chủ hoạt động của chúng tôi và có thể vẫn còn trong hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích Bạn xem xét, cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi duy trì về Bạn và Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân về Bạn không chính xác, không đầy đủ hoặc không liên quan cho các mục đích hợp pháp hoặc đang được xử lý theo cách vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý áp dụng.

Quyền của bạn để xem xét, cập nhật, sửa chữa, vv Thông tin của bạn phải tuân theo các chính sách lưu giữ hồ sơ của chúng tôi và luật áp dụng, bao gồm mọi yêu cầu duy trì theo luật định.

Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại các hồ sơ theo luật hiện hành và các yêu cầu theo luật định / quy định khác theo thời gian. Trong trường hợp bất kỳ thủ tục pháp lý / quy định nào đang chờ xử lý, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ trong một thời gian dài hơn.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của mình ngay cả khi Người dùng đã chọn không liên lạc và / hoặc đóng tài khoản của mình với Công ty.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu / thông tin / hồ sơ trên một máy chủ thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các công ty nhóm của nó ở VIỆT NAM.

Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ của chúng tôi về các hướng dẫn / giao dịch điện tử dưới mọi hình thức như được cho phép theo Luật hiện hành. Về vấn đề này, tất cả các hồ sơ, dù ở dạng điện tử, từ tính, tài liệu hoặc bất kỳ hình thức nào khác liên quan đến hướng dẫn điện tử / giao dịch trực tuyến đều phải là bằng chứng thuyết phục về các hướng dẫn / giao dịch đó và sẽ ràng buộc với Người dùng

6. Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu. Chúng bao gồm các đánh giá nội bộ về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của chúng tôi và các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật và mã hóa phù hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào các hệ thống nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân. Tất cả thông tin được thu thập trên TIL được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu do Công ty kiểm soát. Cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ được bảo mật phía sau tường lửa; truy cập vào các máy chủ được bảo vệ bằng mật khẩu và bị hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hiệu quả như các biện pháp bảo mật của chúng tôi, không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu của chúng tôi, Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn trong khi được truyền đến Chúng tôi qua Internet. Và, tất nhiên, bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào trong một bài đăng lên các khu vực thảo luận đều có sẵn cho bất kỳ ai có quyền truy cập Internet.

7. Cập nhật / Thay đổi

Internet là một phương tiện không ngừng phát triển. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách của mình để kết hợp các thay đổi cần thiết trong công nghệ, luật áp dụng hoặc bất kỳ biến thể nào khác. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi có quyền thay đổi (tại bất kỳ thời điểm nào) các điều khoản của Chính sách này hoặc Điều khoản sử dụng. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện sẽ có hiệu lực ngay lập tức theo thông báo, chúng tôi có thể đưa ra bằng cách đăng chính sách mới trên Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ sau thông báo như vậy sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Chúng tôi cũng có thể nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn qua thư điện tử. Trong mọi trường hợp, Bạn nên xem lại Chính sách này định kỳ trên Trang web để đảm bảo rằng Bạn biết về phiên bản mới nhất.

8. Câu hỏi / Giải quyết khiếu nại

Cơ chế giải quyết: Bất kỳ khiếu nại, lạm dụng hoặc quan tâm nào liên quan đến việc sử dụng, xử lý và tiết lộ Thông tin do Bạn cung cấp hoặc vi phạm các điều khoản này phải được thông báo ngay cho Cán bộ Khiếu nại được chỉ định, danh sách các nhân viên khiếu nại tương ứng đang được cung cấp trong Điều khoản của Sử dụng thông qua văn bản hoặc qua email để:

TRẦN ĐÌNH TƯỜNG (Cán bộ khiếu nại)

 https://moneyk.vn/

Adress: Tòa M1 Mipec City View  Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 19001088

Chúng tôi yêu cầu Người dùng vui lòng cung cấp các thông tin sau trong đơn khiếu nại của Người dùng:

 1. Xác định thông tin được cung cấp bởi Người dùng.
 2. Tuyên bố rõ ràng về việc thông tin là Thông tin cá nhân hay Thông tin cá nhân nhạy cảm.
 3. Địa chỉ người dùng, số điện thoại hoặc địa chỉ email.