Giới thiệu về nền tảng MONEYK

CÔNG TY TÀI CHÍNH MONEYK (sau đây gọi là “Công ty” ) là một công ty được thành lập theo Đạo luật Công ty, 2020, VNĐK: VI75999HN1599PKD125531 có văn phòng đăng ký tại Tòa M1 Mipec City View  Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam .

Công ty là chủ sở hữu được cấp phép của Trang web https://moneyk.vn/ Ứng dụng di động MONEYK (tập thể sau đây gọi là Nền tảng MONEYK hoặc MONEYK). Công ty phát triển, quản lý và vận hành Nền tảng MONEYK. Công ty cũng hoạt động tiếp thị cho nhóm của mình. các công ty.

Công ty đã cho phép các công ty trong Tập đoàn của mình sử dụng nền tảng MONEYK để cung cấp các sản phẩm / dịch vụ tương ứng.

Các dịch vụ được cung cấp trên MONEYK

Công ty cung cấp giải pháp “Chi tiêu” và “Lịch hóa đơn” trên MONEYK Đây là những công cụ để theo dõi và phân tích chi tiêu / hóa đơn / chi phí / rút tiền mặt của bạn bằng cách đọc SMS với sự đồng ý của bạn.

Ngoài ra, Công ty cung cấp các dịch vụ sau:

,CÔNG TY TÀI CHÍNH MONEYK (sau đây gọi là “MONEYK”) hỗ trợ tài chính cá nhân quản lý chi tiêu, cung cấp các dịch vụ tư vấn vay tiền online. Bên chung tôi là mô giới tài chính cho các tổ chức tín dụng. nên miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vấn đề phát sinh giữa khách hàng và công ty cho vay.

Chi tiêu

Chi tiêu là một công cụ, được cung cấp bởi Công ty, cho phép Người dùng theo dõi và quản lý chi tiêu của bạn.

Để tận dụng cơ sở này, bạn phải cấp quyền cho công cụ truy cập SMS của mình. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trình theo dõi chi tiêu, Người dùng đồng ý đọc, thu thập, xử lý và giữ lại SMS.

Thông tin / báo cáo được cung cấp trong phần Chi tiêu / Lịch hóa đơn chỉ là bản tóm tắt thông tin có trong SMS của bạn. Công ty sẽ phân tích SMS, từ điện thoại của bạn, trên cơ sở nỗ lực tốt nhất và không đảm bảo rằng tất cả các SMS của bạn sẽ bị bắt. Công ty cũng không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin / phân tích hoặc cung cấp bất kỳ giải pháp / báo cáo / phân tích cụ thể nào đảm bảo, v.v.

Bạn sẽ sử dụng Dịch vụ này do TIL cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn sẽ không cố gắng sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại / kinh doanh cũng như sử dụng Dịch vụ thay mặt cho bất kỳ ai khác.

TIL có thể phân tích thông tin của bạn có sẵn trên Trình theo dõi chi tiêu và có thể chia sẻ tương tự với các công ty / nhà cung cấp / bên thứ ba của nhóm cho mục đích bán chéo hoặc để phân tích hành vi.

TIL và / hoặc Công ty nhóm của mình có quyền rút, ngừng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào trên ứng dụng, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, mà không có bất kỳ thông báo nào, trong trường hợp đó, việc sử dụng Dịch vụ này của bạn sẽ tự động chấm dứt / đi đến kết thúc.

Sử dụng MONEYK

Công ty và các công ty con cung cấp cơ hội cho Người dùng truy cập và tận dụng các dịch vụ và / hoặc sản phẩm được cung cấp trên MONEYK khi đăng ký Người dùng, sau khi đọc kỹ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật và các điều khoản khác Điều khoản và Điều kiện liên quan đến sản phẩm tương ứng.

Công ty cung cấp Nền tảng MONEYK cho các Công ty Tập đoàn để phân phối sản phẩm / dịch vụ tương ứng. Người dùng có quyền quyết định có nên sử dụng sản phẩm / dịch vụ đó hay không. NẾU bạn quyết định sử dụng sản phẩm / dịch vụ đó, bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm tương ứng, bên cạnh Điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm đối với sản phẩm / dịch vụ đó do các Công ty Tập đoàn cung cấp.

Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật và Điều khoản và điều kiện liên quan đến sản phẩm sẽ được sửa đổi, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của Công ty / Công ty nhóm mà không có bất kỳ sự thân mật nào trước đó đối với Người dùng. Phiên bản sửa đổi / sửa đổi của cùng sẽ được đăng trên MONEYK. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên xem xét lại như vậy. Bằng cách truy cập và tiếp tục sử dụng MONEYK, người dùng đã hiểu và đồng ý với phiên bản sửa đổi.

Trong trường hợp, Người dùng không đồng ý hoặc nếu bất kỳ Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư và quyền từ chối nào không được Người dùng chấp nhận, Người dùng có quyền không đăng ký và sử dụng dịch vụ từ Trang web / Ứng dụng.

Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư, các quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ thay thế các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư.

Các Điều khoản sử dụng này phải luôn được đọc cùng với Chính sách quyền riêng tư.

Trong trường hợp Người dùng nhận thấy bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc lỗi nào, Người dùng được khuyến khích vui lòng thông báo cho Công ty và / hoặc Công ty nhóm của mình bằng văn bản để có thể thực hiện các chỉnh sửa / cập nhật cần thiết.

Hợp đồng

Các Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật và Điều khoản và điều kiện cụ thể về sản phẩm tương ứng được đọc cùng với MONEYK sẽ tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người dùng và Công ty về việc sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ thông qua MONEYK.

Định nghĩa

 1. “Ứng dụng” nghĩa là ứng dụng di động có tên nền tảng ‘MONEYK’ android và / hoặc các cửa hàng ứng dụng khác.
 2. “Trang web” có nghĩa là trang web được lưu trữ dưới dạng ‘https://moneyk.vn/
 3. “Người dùng” nghĩa là bất kỳ người nào tải xuống Ứng dụng và / hoặc một người sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc phương tiện nào được cung cấp thông qua Ứng dụng hoặc Trang web.
 4. “Công ty nhóm” bao gồm bất kỳ công ty nào đang nắm giữ, công ty con hoặc công ty con, công ty liên kết của Công ty.
 5. “KYC” có nghĩa là tất cả các yêu cầu liên quan đến Định mức “Biết khách hàng của bạn” và sự siêng năng của khách hàng, đối với Người dùng, theo các yêu cầu được quy định bởi các cơ quan quản lý theo thời gian.
 6. “Luật” có nghĩa là tất cả các luật, pháp lệnh, đạo luật, quy tắc, mệnh lệnh, nghị định, lệnh cấm, giấy phép, giấy phép, phê duyệt, ủy quyền, sự đồng ý, từ bỏ, đặc quyền, thỏa thuận và quy định của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan như vậy có hiệu lực kể từ ngày ở đây hoặc có thể được sửa đổi, sửa đổi, ban hành hoặc thu hồi theo thời gian sau đó.
 7. “Chính sách bảo mật” nghĩa là chính sách quyền riêng tư được công bố trên Trang web và trên Ứng dụng.
 8. “Điều khoản sử dụng” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này liên quan đến việc sử dụng Trang web và / hoặc Ứng dụng của Người dùng.
 9. “Điều khoản và điều kiện” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện cụ thể của sản phẩm được nêu trong phần sản phẩm có liên quan.

Điều khoản sử dụng

Bằng cách tải xuống ứng dụng và / hoặc đăng ký trên ứng dụng / trang web và / hoặc truy cập vào nền tảng và / hoặc bằng cách gửi chi tiết trên nền tảng và / hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm / dịch vụ / phương tiện nào được cung cấp trên nền tảng, Người dùng đồng ý và chấp nhận những điều sau Điều khoản sử dụng:

 • để cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn và / hoặc bên thứ ba / nhà cung cấp và / hoặc để đáp ứng các yêu cầu quy định: (i) tại thời điểm đăng ký; (ii) theo yêu cầu của Luật áp dụng ; và (iii) bất cứ khi nào có bất kỳ thay đổi nào về thông tin được cung cấp trước đó bởi Người dùng.
 • hiểu và đồng ý rằng Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn có thể chỉ định bên thứ ba / nhà cung cấp / nhà cung cấp dịch vụ thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này.
 • hiểu và đồng ý rằng Công ty có thể tham gia với các công ty nhóm / bên thứ ba để quảng bá MONEYK hoặc các sản phẩm và dịch vụ.
 • hiểu và đồng ý rằng Công ty và / Công ty Tập đoàn có thể ký hợp đồng hoặc thuê các đại lý để thực hiện bất kỳ chức năng hoặc dịch vụ nào liên quan đến MONEYK hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của Công ty theo Điều khoản sử dụng
 • hiểu và đồng ý rằng MONEYK chủ yếu dành cho người dân ở VIỆT NAM sử dụng. Bất kỳ người nào không cư trú ở VIỆT NAM sử dụng / truy cập MONEYK sẽ phải chịu trách nhiệm của mình bao gồm cả việc xác định việc sử dụng / truy cập MONEYK đó có cấu thành bất kỳ vi phạm nào theo luật pháp hiện hành của VIỆT NAM và quốc gia của họ không nơi cư trú. Người dùng đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi trách nhiệm pháp lý của Công ty và / hoặc các Công ty Tập đoàn về vấn đề này và giữ cho Công ty và / hoặc các Công ty Tập đoàn của mình được bồi thường đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
 • đồng ý rằng Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty có thể thu thập Thông tin cá nhân của Người dùng ( theo quy định của Đạo luật Công nghệ thông tin, 2000 được đọc với Công nghệ thông tin (Quy trình và quy trình bảo mật hợp lý và Quy tắc dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm), 2011 ) và Công ty và các Công ty trong Tập đoàn có thể sử dụng thông tin đó để cung cấp các dịch vụ / sản phẩm phù hợp cho Người dùng
 • hiểu và đồng ý rằng Công ty có thể chia sẻ thông tin của Người dùng (cá nhân, giao dịch và hành vi) với các Công ty / công ty / nhà cung cấp / Nhà cung cấp dịch vụ / đối tác kinh doanh của Tập đoàn để quảng bá / cung cấp sản phẩm và dịch vụ của họ hoặc cho mục đích phân tích.
 • Hiểu và đồng ý rằng Công ty và / hoặc các Công ty / công ty / nhà cung cấp / đối tác kinh doanh của Tập đoàn để ghi lại các cuộc trò chuyện với anh ấy / cô ấy cho bất kỳ mục đích nào nhưng không giới hạn trong kiểm soát chất lượng, lưu giữ hồ sơ. Công ty sẽ giữ bí mật hồ sơ đó
 • Người dùng hiểu rằng việc truy cập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu Người dùng thu được từ Google sẽ bị chi phối bởi các T & C cụ thể được đề cập trong Chính sách bảo mật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Công ty

 • Các điều khoản và điều kiện liên quan đến sản phẩm được đưa ra trong trang sản phẩm tương ứng.
 • Công ty / Nhóm Công ty có thể cung cấp nhiều “Công cụ” hoặc Phân tích khác nhau trên MONEYK. Bất kỳ đầu ra của các công cụ / phân tích như vậy chỉ nhằm mục đích thông tin và không nên được hiểu là một lời khuyên. Đầu ra dựa trên phân tích của Công ty / Nhóm Công ty từ thông tin thu được từ nhiều nguồn khác nhau, mà Công ty / Công ty con tin là đúng và chính xác. Đầu ra như vậy không đảm bảo bất kỳ hiệu suất / lợi nhuận cụ thể. Người dùng nên tự quyết định thực hiện bất kỳ giao dịch nào dựa trên hồ sơ rủi ro, mục tiêu đầu tư, tình trạng tài chính, v.v. Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc mặt khác của Đầu ra.
 • MONEYK không có ý định cung cấp bất kỳ lời khuyên về thuế, pháp lý, bảo hiểm hoặc đầu tư nào.
 • Việc truy cập và sử dụng MONEY Khoàn toàn do người dùng chịu rủi ro
 • mọi bảo hành được cung cấp liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được mô tả trên MONEYK chỉ được cung cấp bởi chủ sở hữu, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó, chứ không phải bởi Công ty.
 • Công ty vận hành và cung cấp MONEYK một cách nghiêm ngặt trên cơ sở không có trách nhiệm pháp lý, đối với bất kỳ sản phẩm của bên thứ ba nào được cung cấp trên MONEYK Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt, hậu quả hoặc các thiệt hại khác (bao gồm nhưng không giới hạn mất lợi nhuận, mất hoặc hỏng dữ liệu, mất thiện chí, làm việc ngừng hoạt động, lỗi máy tính, gian lận hoặc trục trặc trên Internet, hoặc gián đoạn / trì hoãn kinh doanh hoặc do bất kỳ rủi ro nào liên quan đến công nghệ) theo bất kỳ hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm pháp lý hoặc luật hoặc lý thuyết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch nào được ký kết hoặc thực hiện theo đuổi (tuy nhiên phát sinh, bao gồm cả sơ suất)
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự lỏng lẻo hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng, truy cập hoặc sử dụng MONEYK, bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào hoặc vi phạm bất kỳ sự bảo hành nào.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào do bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm vận hành hoặc truyền, virus máy tính, lỗi đường truyền, đánh cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng hồ sơ, cho dù vi phạm hợp đồng, hành vi quanh co, cẩu thả hoặc dưới bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác
 • Nếu bất kỳ sự từ chối hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào trong Điều khoản sử dụng được coi là không thể thực thi, thì trách nhiệm tối đa của Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty đối với Người dùng sẽ không vượt quá 1 TRIỆU, ngay cả khi khách hàng đã trả bất kỳ khoản tiền nào cao hơn.
 • Trong phạm vi có thể, các khuyến cáo, hạn chế về trách nhiệm pháp lý và bồi thường có sẵn cho Công ty theo Điều khoản sử dụng sẽ được sửa đổi và cũng có sẵn cho các đối tác liên minh, nhà cung cấp, Công ty nhóm cung cấp sản phẩm / dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ khác và các nhà cung cấp dịch vụ khác và / giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế thừa, người chuyển nhượng, chuyên gia tư vấn, nhà tài trợ, chi nhánh, nhà cung cấp nội dung và tất cả mọi người liên quan đến việc tạo, sản xuất, phân phối hoặc quản lý MONEYK (hoặc bất kỳ phần nào trong đó). Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không bảo vệ những người ở trên hoặc mở rộng nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với Công ty hoặc yêu cầu của Công ty đối với họ.
 • MONEYK có thể cung cấp các giới thiệu đến nội dung của bên thứ ba hoặc các liên kết của các trang web / ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm các công ty có mối quan hệ với Công ty. Quyết định của chúng tôi cung cấp thông tin giới thiệu cho bên thứ ba hoặc chuyển lời đề nghị của bên thứ ba hoặc cung cấp liên kết từ MONEYK đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba sẽ nhằm mục đích quảng cáo, thông tin hoặc giáo dục hoặc để thuận tiện cho người dùng. Bằng cách nhấp vào các Liên kết đó, được cung cấp trên MONEYK , Người dùng có thể được đưa đến các trang web hoặc ứng dụng khác mà không có bất kỳ thông tin trước hoặc chỉ dẫn nào về việc làm hoặc đã làm như vậy. Điều tương tự sẽ không được hiểu là sự chứng thực của các sản phẩm, dịch vụ, nội dung, công cụ và thông tin của bên thứ ba. Các liên kết của bên thứ ba này có thể không nhất thiết phải được Công ty sàng lọc hoặc xem xét và do đó, Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty, theo bất kỳ cách nào, không phải là nhà tài trợ, chứng nhận hoặc bảo đảm hiệu suất, hoạt động, nội dung hoặc tính sẵn có của các liên kết bên thứ ba đó. Người dùng sẽ sử dụng nội dung của bên thứ ba có nguy cơ của Người dùng. Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trên trang web hoặc ứng dụng của họ hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp qua các trang web của bên thứ ba đó, chúng tôi cũng không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm hoặc tuyên bố nào, ngụ ý, liên quan đến nội dung của bên thứ ba trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và sẽ không có trách nhiệm liên quan đến bất kỳ điều khoản nào đã nói ở trên. Người dùng phải đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng, từ chối các điều khoản và chịu trách nhiệm với chủ sở hữu bản quyền của các siêu liên kết xuất hiện trong moneyk , nó độc lập và không được kết nối. Người dùng sẽ tiếp tục bồi thường và giữ bồi thường cho Công ty, công ty mẹ, đối tác, công ty con, nhóm và công ty liên kết và nhân viên, giám đốc, đại diện của họ và giữ cho họ không bị tổn hại trước bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh do vi phạm / vi phạm của Điều khoản sử dụng của siêu liên kết đó bởi Người dùng. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản mà Người dùng tạo trên MONEYK.
 • Thông tin và quan điểm được cung cấp trên MONEYK dựa trên thông tin có sẵn và được cho là chính xác theo kiến ​​thức tốt nhất. Mặc dù sự cẩn trọng đã được thực hiện để xác minh tính chính xác của thông tin, Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ thông tin nào có trong đó.
 • Thông tin và nội dung trên MONEYK được cung cấp cơ sở “nguyên trạng”, trừ khi có quy định khác, không có bất kỳ đại diện hay bảo hành / bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ đại diện hay bảo hành nào về tính chính xác, liên tục, truy cập không bị gián đoạn, kịp thời, trình tự, chất lượng, hiệu suất, thể dục cho bất kỳ mục đích cụ thể hoặc đầy đủ. Cụ thể, Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc bảo đảm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:
  • tính sẵn có, chính xác, hữu ích, chính xác, tiền tệ hoặc tính đầy đủ của thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên moneyk;
  • tiêu đề, không xâm phạm, tự do khỏi virus máy tính, bảo đảm thương mại hoặc thể dục cho một mục đích cụ thể, ngoài những bảo đảm không có khả năng loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo Luật áp dụng cho Điều khoản sử dụng.
  • Các hệ thống MONEYK được bảo mật khỏi hack hoặc truy cập trái phép mặc dù Công ty và các Công ty trong Tập đoàn áp dụng các biện pháp bảo mật mà họ cho là phù hợp. Công ty và Công ty Tập đoàn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hậu quả của việc này.

Tuyên bố người dùng

 • Anh ấy / cô ấy đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư và các Điều khoản và Điều kiện khác bao gồm mọi sửa đổi theo thời gian.
 • Anh ấy / cô ấy đủ điều kiện và năng lực để tham gia vào một thỏa thuận như vậy với Công ty
 • Người dùng xác nhận rằng anh ấy / cô ấy có kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết để hiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua MONEYK
 • Các chi tiết được cung cấp bởi anh ấy / cô ấy, trênMONEYK, là đúng và chính xác. Người dùng sẽ sản xuất bất kỳ tài liệu / cam kết nào, theo yêu cầu của Công ty / Nhóm Công ty, để xác minh
 • Cập nhật mọi chi tiết cá nhân đã được cung cấp cho công ty càng sớm càng tốt
 • Giữ thông tin đăng nhập an toàn và bảo mật

Quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu

Công ty là chủ sở hữu được cấp phép và / hoặc người dùng được ủy quyền của bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào xuất hiện trên MONEYK. Các thực thể tương ứng (đang cung cấp sản phẩm liên quan. / Dịch vụ) là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được cấp phép nội dung và / hoặc thông tin liên quan đến các sản phẩm đó trên MONEYK, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ văn bản, hình ảnh, hình minh họa, clip âm thanh, video clip nào và màn hình xuất hiện trên MONEYK. Tất cả các quyền trên MONEYK đều được bảo lưu và Người dùng không được tải xuống và / hoặc lưu một bản sao của MONEYK hoặc bất kỳ phần nào của chúng bao gồm bất kỳ màn hình hoặc một phần nào của chúng và / hoặc sao chép, lưu trữ nó trong một hệ thống truy xuất hoặc truyền nó dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào – điện tử, tĩnh điện, băng từ, in cơ khí, photocopy, ghi hoặc bao gồm quyền dịch thuật bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà không có sự cho phép rõ ràng của Công ty và Công ty nhóm của Công ty (trừ khi được quy định khác trên MONEYK hoặc trong Điều khoản sử dụng cho bất kỳ mục đích nào) hoặc sử dụng nó theo bất kỳ cách nào có khả năng gây ra sự nhầm lẫn hoặc lừa dối giữa những người hoặc bằng bất kỳ cách nào làm mất uy tín hoặc làm mất uy tín của Công ty hoặc các đối tác của Công ty. Tuy nhiên, Người dùng có thể in một bản sao thông tin trên Trang web để sử dụng hoặc hồ sơ cá nhân của Người dùng. MONEYK dành cho sử dụng cá nhân của người dùng. Nếu Người dùng sử dụng MONEYK khác, trừ khi được quy định ở trên, Người dùng có thể vi phạm bản quyền và các Luật khác của VIỆT NAM và các quốc gia khác và có thể phải chịu hình phạt. Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty không cấp bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền nào khác cho Người dùng nhãn hiệu của Công ty,

Truyền thông người dùng

Bằng cách tải xuống / truy cập vào MONEYK, cung cấp các chi tiết có liên quan và chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, ngụ ý rằng Người dùng đã cung cấp sự đồng ý rõ ràng để được Công ty / Công ty / công ty / nhà cung cấp / đối tác kinh doanh của Công ty liên hệ (mặc dù Người dùng có thể tham gia “Đăng ký không gọi quốc gia”) theo số liên lạc hoặc địa chỉ điện tử do Người dùng cung cấp trong khi đăng ký trên MONEYK hoặc đăng ký bất kỳ Sản phẩm / Dịch vụ nào thông qua Ứng dụng / Trang web. Người dùng đồng ý tiếp tục được liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, SMS (bao gồm cả tin nhắn văn bản), cuộc gọi sử dụng tin nhắn được ghi âm trước hoặc giọng nói nhân tạo, cuộc gọi và tin nhắn được gửi bằng hệ thống quay số điện thoại tự động hoặc hệ thống nhắn tin tự động và thông báo được gửi qua quỹ MONEYK. Tin nhắn tự động có thể được để lại trên máy trả lời hoặc thư thoại. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác để gửi thông điệp tiếp thị hoặc thương mại về Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc các cập nhật và tính năng bổ sung về sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba với tùy chọn đăng ký / hủy đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích phi tiếp thị hoặc quản trị (như thông báo cho Bạn về những thay đổi lớn, cho mục đích dịch vụ khách hàng, thanh toán, v.v.).

Các hoạt động bị cấm

Người dùng sẽ không –

 • Hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ người nào khác truy cập, sử dụng và thưởng thức MONEYK;
 • Sử dụng MONEYK cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp trong bất kỳ khu vực tài phán nào hoặc không được cho phép bởi Điều khoản sử dụng; sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh từ, chuyển hoặc bán bất kỳ thông tin, thiết kế, logo, nhãn hiệu, phần mềm, cơ sở, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được trên hoặc thông qua MONEYK, trừ khi được phép bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền khác;
 • đăng, truyền và nhận bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa đảo, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, khiêu dâm, thô tục, đe dọa, lạm dụng, thù hận, xúc phạm, hoặc bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố nào điều đó sẽ cấu thành tội gây mê, vi phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia, nước ngoài hoặc pháp luật nào khác;
 • đăng hoặc truyền bất kỳ quảng cáo, chào mời, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp, cơ hội hoặc kế hoạch đầu tư hoặc giao tiếp thương mại không được yêu cầu khác (trừ khi được Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn cho phép rõ ràng) hoặc tham gia spam hoặc lũ lụt;
 • bài đăng truyền bất kỳ thư rác, thông tin hoặc phần mềm có chứa vi-rút, Trojanhorse, sâu hoặc thành phần gây hại khác;
 • đăng, xuất bản, truyền, sao chép, phân phối hoặc khai thác bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác có được từ hoặc thông qua MONEYK cho mục đích thương mại (ngoài việc nhà cung cấp thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác cho phép rõ ràng);
 • tải lên, đăng, xuất bản, truyền, sao chép hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức, thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác có được trên hoặc thông qua MONEYK được bảo vệ bởi bản quyền hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh đối với bản quyền, trừ khi được cho phép bởi bản quyền chủ sở hữu hoặc người có quyền khác;
 • cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có sẵn trên MONEYK. Người dùng sẽ không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để xâm nhập vào MONEYK hoặc cố gắng phá vỡ mọi tường lửa hoặc biện pháp bảo mật khác của MONEYK và nếu Người dùng nhận thấy bất kỳ thiếu sót nào trong bảo mật trên Người dùng MONEYK sẽ thông báo cho Công ty và / hoặc Nhóm của nó Các công ty giống nhau bằng văn bản.
 • Nếu MONEYK chứa bảng thông báo, phòng trò chuyện, truy cập vào danh sách gửi thư hoặc tin nhắn hoặc phương tiện liên lạc khác (gọi chung là “Diễn đàn”), Người dùng chỉ đồng ý sử dụng Diễn đàn để gửi và nhận tin nhắn và tài liệu phù hợp và có liên quan đến Diễn đàn .
 • Người dùng sẽ sử dụng bất kỳ phần mềm nào được cung cấp trên, bằng hoặc thông qua MONEYK chỉ cho các mục đích mà nó đã được cung cấp cho Người dùng và không nhằm mục đích nào khác.
 • Người dùng không được lưu trữ, hiển thị, tải lên, sửa đổi, xuất bản, truyền, cập nhật hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào trên MONEYK, rằng:
  • thuộc về người khác và người dùng không có quyền;
  • là cực kỳ có hại, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, khiêu dâm, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đáng ghét, hoặc bị phản đối về mặt dân tộc, chê bai, liên quan hoặc khuyến khích rửa tiền, bất kỳ hình thức nào
  • gây hại cho trẻ vị thành niên bằng mọi cách;
  • xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác;
  • vi phạm bất kỳ Luật nào trong thời gian có hiệu lực;
  • lừa dối hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của những tin nhắn đó hoặc truyền đạt bất kỳ thông tin nào gây khó chịu hoặc đe dọa trong tự nhiên;
  • mạo danh người khác;
  • chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ tài nguyên máy tính nào;
  • đe dọa sự thống nhất, liêm chính, quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của VIỆT NAM, quan hệ thân thiện với các quốc gia nước ngoài, hoặc trật tự công cộng hoặc gây ra sự kích động đối với bất kỳ hành vi phạm tội có thể nhận thức nào hoặc ngăn chặn điều tra bất kỳ hành vi phạm tội nào hoặc đang xúc phạm bất kỳ quốc gia nào khác. Bất kỳ nội dung và hoặc nhận xét nào được tải lên bởi Người dùng, sẽ phải tuân theo Luật VIỆT NAM có liên quan và có thể bị vô hiệu hóa, hoặc có thể bị điều tra theo Luật thích hợp. Hơn nữa, nếu Người dùng bị phát hiện là không tuân thủ Luật pháp và quy định, các điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật của MONEYK, Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty sẽ có quyền chấm dứt ngay lập tức / chặn quyền truy cập và sử dụng của Người dùng của MONEYK và Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty có quyền xóa ngay lập tức mọi nội dung và / hoặc nhận xét không tuân thủ,

Thẩm quyền

Người dùng ủy quyền không thể hủy ngang và vô điều kiện cho công ty và / hoặc Công ty nhóm của công ty truy cập tất cả thông tin liên quan đến Người dùng, có sẵn trên MONEYK, bao gồm

 • thông tin cá nhân
 • thông tin liên quan đến việc truy cập và sử dụng MONEYK của Người dùng
 • giao dịch được nhập bởi người dùng
 • hành vi người dùng.

Theo Chính sách bảo mật, tất cả thông tin được gửi trên hoặc thông qua Trang web / Ứng dụng sẽ được coi là và vẫn là tài sản của Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty; và Công ty hoặc Công ty nhóm của Công ty sẽ được tự do sử dụng như nhau theo bất kỳ cách nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu để điền trước thông tin bắt buộc) để cung cấp dịch vụ / sản phẩm cho Người dùng ,

Bồi thường

Người dùng đồng ý và cam kết bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn / phụ huynh / Nhà cung cấp / đối tác kinh doanh / công ty và giám đốc, cán bộ, nhân viên của mình, từ mọi khiếu nại, mất mát, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí, hành động, chi phí hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà họ có thể phải chịu hoặc phải chịu hoặc phải chịu, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào

 • mọi vi phạm Điều khoản sử dụng của người dùng,
 • chia sẻ, tiết lộ và chuyển thông tin với Công ty hoặc các công ty trong nhóm
 • một hành vi bất hợp pháp hoặc trái phép, thiếu sót hoặc hoa hồng, gian lận, sơ suất, chậm trễ trong việc truyền / ngừng chia sẻ thông tin,
 • Lạm dụng thông tin
 • Mặc định về phía Công ty hoặc các công ty nhóm của nó.

Chấm dứt

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty và / hoặc Công ty nhóm của mình có thể, theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo, đình chỉ hoặc chấm dứt ID người dùng, mật khẩu hoặc tài khoản hoặc từ chối quyền truy cập của người dùng vào tất cả hoặc một phần của Monek , nếu:

 • Người dùng tham gia vào bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào mà Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty tin tưởng theo quyết định riêng của mình, vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng, quyền nào của Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty hoặc không phù hợp để tiếp tục truy cập vào Nền tảng và / hoặc
 • nếu nó biết về cái chết của người dùng, phá sản hoặc thiếu năng lực pháp lý hoặc hoàn cảnh ảnh hưởng đến giá trị tín dụng của người dùng và / hoặc
 • hướng dẫn từ các cơ quan quản lý / chính phủ
 • cho bất kỳ lý do khác mà nó nghĩ rằng phù hợp và thích hợp.

Bảo mật

Công ty sẽ duy trì bảo mật Thông tin cá nhân của Người dùng theo Chính sách bảo mật. Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty nhận ra và thừa nhận giá trị và tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin của Người dùng. Công ty và các Công ty trong Tập đoàn sẽ thực hiện cùng một tiêu chuẩn chăm sóc để bảo vệ thông tin khỏi Người dùng mà Công ty thực hiện trong việc bảo vệ thông tin của chính mình. Hơn nữa, Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào, với thông tin đang được chia sẻ, đều có nghĩa vụ theo hợp đồng để bảo vệ tính bảo mật thông tin của Người dùng MONEYK và chỉ sử dụng để cung cấp cho các dịch vụ trong phạm vi theo yêu cầu theo thỏa thuận với Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn

Luật điều chỉnh & quyền tài phán

Trang web, Ứng dụng, Điều khoản sử dụng, tất cả các giao dịch được nhập vào hoặc thông qua MONEYK và mối quan hệ giữa Người dùng và Công ty và / hoặc Công ty nhóm của nó sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật pháp VIỆT NAM và không quốc gia nào khác . Không liên quan đến các Luật liên quan đến xung đột của Pháp luật. Người dùng và Công ty và / Công ty Tập đoàn đồng ý rằng tất cả các khiếu nại, khác biệt và tranh chấp phát sinh theo hoặc liên quan đến hoặc theo Trang web, Ứng dụng, Điều khoản sử dụng, mọi giao dịch được thực hiện trên hoặc thông qua MONEYK hoặc mối quan hệ giữa Người dùng và Công ty và / Các công ty trong Tập đoàn phải chịu sự tài phán độc quyền của các tòa án có thẩm quyền ở thành phố HÀ NỘI, VIỆT NAM và Người dùng theo đây chấp nhận và chấp nhận quyền tài phán của các tòa án đó. Với điều kiện

Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trực tiếp hoặc gián tiếp vì không tuân thủ Luật pháp của bất kỳ quốc gia nào khác ngoài VIỆT NAM. Thực tế là Trang web hoặc Ứng dụng có thể được truy cập hoặc sử dụng hoặc bất kỳ cơ sở nào có thể được sử dụng ở một quốc gia khác ngoài VIỆT NAMsẽ không có nghĩa là Luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp dụng và Công ty / Nhóm Công ty sẽ không tuân thủ với cùng

Thông báo

Công ty và / Các công ty trong nhóm có thể thông báo cho Người dùng bằng e-mail / thư / điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện nào khác nếu thấy phù hợp, đến địa chỉ có sẵn trong Hồ sơ của Công ty. Nếu tài liệu / thông tin liên lạc được gửi qua email, Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty sẽ được coi là đã liên lạc và gửi bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào cho Người dùng nếu thông tin hoặc tài liệu đó được gửi đến Người dùng. Ngoài ra, Công ty và / Công ty nhóm của Công ty có thể (nhưng sẽ không bị ràng buộc) cũng xuất bản các thông báo có tính chất chung, áp dụng cho tất cả Người dùng, trong một tờ báo lưu hành ở VIỆT NAM hoặc trên Trang web / Ứng dụng. Những thông báo như vậy sẽ có tác dụng tương tự như một thông báo được gửi riêng cho từng Người dùng (bao gồm cả Người dùng).

Người dùng có thể thông báo cho Công ty, bằng văn bản / gửi bằng tay / email / bài đăng /i Internet./fax/other phương tiện điện tử, tại địa chỉ / ID email được đề cập trên MONEYK Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty cũng có quyền hành động trên cơ sở bất kỳ hướng dẫn nào nhận được hoặc có ý định nhận được từ Người dùng bằng các phương tiện đó.

Các tài liệu có thể được gửi bằng giao tiếp điện tử giữa các bên có thể ở dạng thư điện tử, tệp đính kèm thư điện tử hoặc dưới dạng tải xuống có sẵn từ Trang web / Ứng dụng.

Trọng tài

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Người dùng và Công ty hoặc bất kỳ Công ty nào trong Nhóm (cá nhân là “Bên” và gọi chung là “Các bên”), liên quan đến hiệu lực, giải thích, thực thi hoặc vi phạm nguyên tắc của Điều khoản sử dụng, các Bên sẽ nỗ lực để giải quyết tranh chấp đó một cách thân thiện. Trong trường hợp các Bên không giải quyết tranh chấp đó trong vòng 15 ngày, một trong hai Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra trọng tài. Trọng tài sẽ được tiến hành bởi một trọng tài viên duy nhất bổ nhiệm lẫn nhau. Trong trường hợp bất đồng (liên quan đến việc chỉ định trọng tài viên duy nhất), trọng tài sẽ được tiến hành bởi ba (3) trọng tài viên trong đó mỗi Bên sẽ chỉ định một (1) trọng tài viên và trọng tài viên thứ ba sẽ được chỉ định bởi hai trọng tài viên được chỉ định. Các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành tại HÀ NỘI, VIỆT NAM và tương tự sẽ được điều chỉnh bởi các quy định của Đạo luật Trọng tài & Hòa giải VIỆT NAM năm 1999, hoặc bất kỳ sửa đổi luật định nào có thể có hiệu lực. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

Không từ bỏ

Việc Công ty và / hoặc các Công ty Tập đoàn không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản sử dụng sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Việc từ bỏ về phía Công ty và / hoặc Công ty nhóm của Công ty sẽ không có hiệu lực trừ khi bằng văn bản có chữ ký của công ty hoặc nhân danh Công ty. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Công ty và / hoặc các Công ty Tập đoàn trong một dịp đặc biệt sẽ không ngăn cản Công ty thực thi quyền hoặc quy định đó trong một dịp tiếp theo.

Độ bền

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng sẽ bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được bởi lý do của bất kỳ luật nào hoặc bất kỳ quy tắc, lệnh, phán quyết, nghị định, phán quyết hoặc phán quyết của bất kỳ tòa án, cơ quan tài phán hoặc cơ quan quản lý hoặc tự điều chỉnh, như sự vô hiệu hoặc không thể thực thi sẽ chỉ gắn với điều khoản hoặc điều kiện đó, và Người dùng, Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn, tòa án, cơ quan tài phán hoặc cơ quan quản lý hoặc cơ quan tự quản phải nỗ lực để thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong việc cung cấp trong phạm vi có thể. Do đó, hiệu lực của các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và các Điều khoản sử dụng này sẽ được thực hiện như thể bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện không hợp lệ hoặc không thể thực thi nào không được nêu trong tài liệu này.

Giới hạn

Mặc dù có bất kỳ đạo luật hoặc Luật nào trái ngược, nhưng trong phạm vi được Luật pháp cho phép, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng MONEYK hoặc Điều khoản sử dụng phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ yêu cầu đó hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh thất bại mà nó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Bất khả kháng

Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn sẽ không chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn hoặc vỡ nợ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình do bất kỳ thiên tai nào, các trường hợp vượt quá tầm kiểm soát của họ, bao gồm nhưng không giới hạn trong chiến tranh, rối loạn dân sự, đốt phá, không có hệ thống liên lạc nào, virus trong các quy trình, hack máy tính, sự cố máy tính hoặc hành động của chính phủ / cơ quan quản lý.

Không có cơ quan

Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản và Điều kiện và việc sử dụng hoặc truy cập vào MONEYK không nhằm tạo mối quan hệ đại lý, liên doanh, liên doanh hoặc chủ nhân viên giữa Người dùng và MONEYK, Công ty, Công ty nhóm, doanh nghiệp đối tác, nhà cung cấp và bên thứ ba trừ khi có thỏa thuận hoặc chỉ định cụ thể khác.

Điều khoản khác

 • Các tiêu đề mệnh đề trong Điều khoản sử dụng chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào và sẽ không được tính đến khi giải thích hoặc giới hạn phạm vi của các điều khoản của Điều khoản sử dụng.
 • Người dùng phải bằng chi phí của mình:
  1. cung cấp quyền truy cập riêng vào web trên toàn thế giới và trả bất kỳ phí dịch vụ, phí điện thoại và sử dụng dịch vụ trực tuyến liên quan đến quyền truy cập đó; và
  2. cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết để Người dùng thực hiện kết nối như vậy với web trên toàn thế giới, bao gồm cả máy tính và modem.
 • Nội dung được trình bày tại Trang web có thể thay đổi tùy theo phiên bản / giới hạn trình duyệt của Người dùng.
 • Công ty và / hoặc các Công ty trong Tập đoàn sẽ đảm bảo hoạt động của MONEYK trên cơ sở nỗ lực tốt nhất. Tuy nhiên, Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty và / hoặc Công ty Nhóm của Công ty có quyền giám sát hoạt động của MONEYK theo phương thức điện tử hoặc theo thời gian.
 • Công ty và / hoặc Công ty Tập đoàn có quyền từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của mình, không được chấp nhận, không mong muốn, không phù hợp hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng .

Khiếu nại

Bất kỳ khiếu nại hoặc quan tâm nào liên quan đến nội dung trên nền tảng và / hoặc nhận xét và / hoặc vi phạm các điều khoản này và / hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi lạm dụng pháp luật nào, sẽ được thông báo ngay lập tức, với tất cả các chi tiết có liên quan, cho Cán bộ Khiếu nại được chỉ định như được đề cập dưới đây bằng văn bản hoặc qua email đến:

TRẦN ĐÌNH TƯỜNG (Cán bộ khiếu nại)

https://moneyk.vn/ Adress: Tòa M1 Mipec City View  Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam Hotline: 19001088

Chúng tôi yêu cầu Người dùng vui lòng cung cấp các thông tin sau trong đơn khiếu nại của Người dùng:

 1. Xác định thông tin được cung cấp bởi Người dùng.
 2. Tuyên bố rõ ràng về việc thông tin là Thông tin cá nhân hay Thông tin cá nhân nhạy cảm.
 3. Địa chỉ người dùng, số điện thoại hoặc địa chỉ email.